Inga widgetar hittades i sidofältet!

Skribent: Olivia Flordal

Idag, måndagen den 21:a november, är första dagen på årets globala vecka. Syftet med veckan är att diskutera och sprida medvetenhet om global hållbarhet och hur skolan kan bli mer hållbar. I följande artikel kommer begreppen “hållbarhet” och “hållbar utveckling” att definieras med syftet att ge grundläggande kunskap om global hållbarhet. 

Hållbar utveckling är ett begrepp som myntades i Brundtlandrapporten, en rapport som utarbetades av FN:s Världskommission för miljö och utveckling år 1987. Uttrycket syftar på att den ständiga utvecklingen som sker ska “tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Majoriteten av världens länder skrev 2015 under det så kallade Parisavtalet, ett avtal med målet att begränsa den globala uppvärmningen och minska utsläpp av växthusgaser. 

“Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” – Ban Ki-moon, FN:s tidigare generalsekreterare. 

Det finns tre olika typer av hållbarhet: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Under den här veckan kommer vi, både i skolan och här på Rydbergaren, att fokusera på de två förstnämnda. Ekologisk hållbarhet innebär hållbar utveckling vars främsta syfte är att främja klimatet och ekosystemens funktion. Det här kan göras genom att se över livsvanor, till exempel handla medvetet, äta hållbart, spara energi eller på andra sätt minska och kompensera för mänsklighetens klimatavtryck. Social hållbarhet handlar bland annat om hälsa, trygghet och rättvisa. Den här typen av hållbarhet bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av bland annat kön, etnicitet och funktionsvariationer. Det här lägger grunden för ett socialt hållbart samhälle med minskad fattigdom och bättre hälsa bland jordens befolkning. 

Nedan följer en bild på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som ska uppnås till år 2030. 

Källor:

Nationalencyklopedin, hållbar utveckling. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hållbar-utveckling (hämtad 2022-11-19)

Hansson, Jenny. Vad är hållbarhet? https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A5llbar-utveckling

(hämtad 2022-11-19)

Globala målen, Om globala målen. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

(hämtad 2022- 11-19)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *